Notulen Algemene ledenvergadering RSC-Belgisch Park dd 28 september 2015


Aanwezig: J. Bal, R. de Boer, E. van Dalen, S. El Sayad, R. Berger, H. Lucas,

G. Milort, A. van der Toorn, M. van Velzen, B. Verbaan, G. Werkhoven,

J. Wuister, A. van der Zijden, G van der Zijden, J. van der Zijden


 1. Opening.

Bart heet iedereen van harte welkom en stelt vast dat met 15 leden het vereiste quorum is gehaald.

Vorige week is de agenda rondgestuurd en gisteren zijn de vergaderstukken gemaild.


 1. Ingekomen stukken en mededelingen.


 1. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering op 29 september 2014.

Deze is vorige week uitgedeeld en gisteren rondgemaild.

De notulen worden goedgekeurd.


 1. Jaarverslag van de secretaris.


Het ledenaantal bedraagt 26, 1 minder dan vorig seizoen.

Vertrokken zijn Arnout Kulk, Michel Vecchi en Jan Franx.

Terug van weggeweest Sherief El Sayad.

Cor Kanters is hoofd lid bij ons geworden en gaat voor ons extern spelen.

Het 1e en 3e hebben zich net gehandhaafd in de promotie klasse resp. 3e klasse.

Het 2e was een maatje te klein voor de 1e klasse en mag proberen om weer kampioen te worden in de 2e klasse.

Gerard Milort werd clubkampioen en won zowel het snelschaakkampioenschap als het Schevenings kampioenschap.


 1. Jaarverslag van de penningmeester.

Financieel overzicht Inkomsten en Uitgaven RSC BP 01-09-2014 – 31-08-2015

Opgesteld door de penningmeester, t.b.v. overleg met de Kascommissie, Gerard Milort

Den Haag, 14 september 2015.


Inkomsten: 2014 - 2015

Contributie € 3.210,- 25 leden volle bedrag; 2 leden half geld;

3x van vorig seizoen

Giften: € 45,- Bovenop de contributie extra ontvangen

Totaal ontvangen: € 3.255,- Tot en met augustus 2015


NB: Er staat nog één contributie open van het afgelopen seizoen. Alle oudere achterstanden zijn geheel ingelopen.


Uitgaven: 2014 - 2015

Zaalhuur: € 1.344,70 Over het afgelopen seizoen 2014 – 2015, is betaald.

HSB: € 1.278,36 4 x per jaar € 333,79; is betaald.

Klokken: € 450,00 Deze worden over meerdere jaren afgeschreven.

ING: € 66,40 Kosten van de zakelijke rekening van ING.

Diversen: € 115,00 Prijzen 2013-2014, ALV-rondje drank, 1x huur Eshoeve.

Totaal uitgaven: € 3.254,46 Dit zijn de uitgaven van het seizoen 2014-2015.Resultaat:

Er is dus dit jaar optisch ongeveer quitte gespeeld en –na ontvangst en betaling van de hieronder bij het rekeningoverzicht genoemde nog openstaande rekeningen- zijn de reserves slechts licht aangesproken (met ruim € 200, -) en dat was in verband met de aanschaf van de klokken.


Afhankelijk van het aantal leden in het seizoen 2015 – 2016 moet bezien worden of de reserves weer langzaam iets kunnen groeien tot ongeveer € 3.000, - (éénmaal de jaarbegroting). Daarvoor verwijs ik naar de Begroting 2015-2016. Er is niet opnieuw een contributieverhoging nodig, tenzij het ledental daalt.


Overzicht ING rekening 2014 – 2015 (stand per 03 september 2015)

Beginsaldo 31-08-2013 was: € 3.127,78

Eindsaldo op 03-09-2014 is: € 3.556,92


NB: Er gaat nog een rekening van € 450,- vanaf voor de aangeschafte nieuwe klokken. Voorts komt er nog € 45 bij (voor een overgenomen klok), komt er nog een achterstallige contributie van € 110,- binnen; en er moet nog circa € 325, - betaald worden aan de HSB voor het 3e kwartaal, en € 28,60 i.v.m. een rekenfout van de KNSB.


Dat betekent dat het eindsaldo, en daarmee dus de reserves, ongeveer € 2.900, - bedraagt, wat net iets onder de beoogde € 3.000 ligt. Dit was echter voorzien vanwege de kosten van de aanschaf van nieuwe klokken. Ik verwacht de komende seizoenen dit verschil weer in te lopen.


Balans en Kasoverzicht:


Credit

Op de rekening stond: € 3.127,78

Binnengekomen op de bank: € 3.090, -

Binnengekomen contant: € 160, -

Totaal in: € 6.377,78


Debet:

Uitgaven via de bank: € 2.660,86

Nog te betalen: € 450, -

Betaald cash: € 115, -

Totaal uit: € 3.225,86


Saldo bank (na betaling): € 3.106,92

Saldo Kas: € 45, -

Totaal: € 6.377,78


 1. Verslag van de kascommissie.


De kascommissie verklaart alle relevante stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 en het daarmee samenhangende balansoverzicht van de vereniging te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie heeft de vergadering geadviseerd dan wel verzocht om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer over de genoemde periode.

Getekend Gerard Werkhoven en Evert van Dalen.


 1. Benoeming nieuwe kascommissie.

Evert heeft al 2 x in de kascommissie gezeten, maar wordt nog een keer benoemt.

Gerard Werkhoven wordt als lid verkozen.

 1. Verslag interne en externe competitie en prijsuitreiking.


De volgende personen hebben een prijs verdient en krijgen een fles wijn.


Groepswinnaar 1e cyclus groep 1 Razvan Ioan

Groepswinnaar 1e cyclus groep 2 Cor Kanters

Groepswinnaar 1e cyclus groep 3 Martin de Groot

Groepswinnaar 2e cyclus groep 1 Gerard Milort

Groepswinnaar 2e cyclus groep 2 Cor Kanters

Groepswinnaar 2e cyclus groep 3 Arnout Kulk

Clubkampioen Gerard Milort

Snelschaakkampioenschap Gerard Milort

Schevenings kampioenschap Gerard Milort

Beste score extern team 1 Hans van der Zijden met 5,5 uit 8

Beste score extern team 2 Floris de Leeuwe met 4 uit 7

Beste score extern team 3 Paul Koks en Henk Verploegh beiden met 4 uit 6


Voor het uitgebreide verslag zie clubblad september 2015 -2-


 1. Decharge bestuursleden en voorstel bestuursverkiezing.


De vergadering verleent decharge aan het bestuur en het bestuur mag aanblijven.

Met een handgeklap wordt de decharge bevestigd. Bedankt voor het vertrouwen.


 1. Plannen bestuur / begroting.

Zie ook clubblad september 2015 -2-


Bart: De contributie blijft hetzelfde: 110,- bij betaling voor 1/1 en 120,- bij betaling na 1/1 Onder de 26 leden teren we in op onze reserve.

Kijk om je heen of je vrienden, familie of bekenden kent die interesse hebben.

Ideeën uit de vergadering:

Ton: Bij HSV mag elk lid gratis een jaar in hun competitie meespelen.

Herman: Een les uit het Volleybal: Niet teveel pushen. 1x vragen.

Andere clubs zitten te ver weg.

We moeten ons meer in de wijk laten zien.

Ruut. Op de hoek zit schaakclub Voorburg.
In Winkelcentrum Juliana plein was een manifestatie waarbij allerlei verenigingen waaronder sv Voorburg acte de préséance gaven.

Evert. Ook het gebied rond de haven is interessant voor onze club.

Pamfletten verspreiden met bv een schaakprobleem erop.

Sherief en Ruut willen meedenken over een pamflet.

Rob: Een uitgeprinte stand en een afmeldlijstje.


Bart: Maak gelegenheden bekend waar we ons zouden kunnen presenteren.

Ons beker team speelt tegen Promotie.

Schevenings kampioensschap totaal 8 toernooien zie jaaragenda. Niet alleen snelschaaktoernooien.

Na kerst weer training.

Clubblad is te weinig verschenen. Dit jaar wachten we op kopij.

Er is al een stuk van Hans en leuke verslagen van Gerard Milort binnen.

We willen om 8 uur beginnen. Anders klokken aan.

 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraagRuut: Ik kan moeilijk op tijd komen. Mijn tegenstander mag de klok indrukken.

Bart: Op onze site staat nog giro i.p.v. iban nummer en bij betaling ipv bijbetaling

Het 2e telefoonnummer van Hans mag weg en zijn email is schaken@kpnmail.nl

Herman: Hebben we een demonstratiebord.

Gerard Z: Haalt demonstratiebord op bij Peter Melse voor de schaaklessen van Bart

Hans: Email liefst voor 3 uur anders bellen.

Reageren op wekelijks email.

Gerard M: Dank aan Herman voor ordenen materiaal. Hou het netjes bij elkaar

Sherief: plastic borden zijn vies hij helpt ze schoonmaken.

Ruut: bedankt Hans voor zijn werkzaamheden voor de interne competitie. De zaal

geeft Hans een applaus.


 1. Sluiting.

Bart sluit de vergadering en het bestuur geeft een rondje.